Levering

Her finder du vores gældende salgs- og leveringsbetingelser. 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SMG NORDEN A/S

1. Almindelige bestemmelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde af salg af produkter fra SMG Norden A/S (herefter kaldet SMG Norden)

2. Tilbud

Alle tilbud skal forstås som uforpligtende til de er accepteret og er hvis ikke andet er nævnt, gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Mellemsalg forbehold af tilbudte varer er altid gældende også selv om dette ikke er nævnt i tilbuddet.

3. Ordrer

Ordrer som er skriftlig indsendt til SMG Norden eller mundtlig indgåede aftaler samt ændringer til disse, er kun gældende når de er skriftligt bekræftet af SMG Norden.

4. Forbehold for levering

Ordrebekræftelser fra SMG Norden er afgivet med forbehold for force majeure, hvorved forstås nogle af følgende omstændigheder arbejdskonflikt, brand, krig, omfattende militær mobilisering, oprør, beslaglæggelse, embargo restriktioner på brugen af drivkraft, valuta- og eksportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører. Under sådanne omstændigheder er SMG Norden ved ordrer således fritaget for ethvert ansvar direkte eller indirekte af nogen art. Dette gør sig gældende uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra en anden underleverandør end den der normalt er underleverandør heraf.

5. Mængde afvigelser

SMG norden forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil +/-10% af den aftalte ordremængde, medmindre andet er aftalt.

6. Leveringstider

Leveringstiden fastsættes i videst mulige omfang efter købers ønske.

SMG Norden påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at force majeure, som beskrevet under pkt.4, ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til, at gøre misligholdelses beføjelser gældende. Køber er således f.eks. ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller få forholdsmæssigt afslag i købesummen.

SMG Norden forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

7. Pris

Listeprisen er den gældende. SMG Norden forbeholder sig ret til ændringer ved udefrakommende årsager og uden forudgående varsel. -Alle priser er eksklusive moms.

8. Levering

Levering sker ab fabrik, medmindre andet er aftalt. Ved leverancer over en vis beløbsstørrelse leveres varerne fragtfrit. Forsendelse sker altid på købers risiko. Køber er selv forpligtet til eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering.

9. Lagerhold for køber

Opbevaring/Oplagring af produkter hos SMG Norden efter kundens ønske, sker på kundens risiko.

10. Ekspeditionsgebyr

For mindre leverancer beregnes et ekspeditionsgebyr.

11. Emballage og paller

Paller og emballages faktureres køber. Fakturerede paller der ikke er beskadiget tages retur og krediteres. Returneringen skal ske senest 4 uger fra modtagelsen – og for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt på forhånd.

12. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten over varerne forbliver hos SMG Norden indtil hele købesummen er betalt.

13. Betalingsbetingelser, renter og rykkergebyr

Betalingsbetingelserne er anført i tilbuddet, ordrebekræftelsen eller på faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. En evt. forudbetalt kontantrabat beregnes af faktura beløbet eksklusive moms, afgifter, fragt og emballage. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

14. Annullering eller udskydelse af ordrer samt returnering

Annullering- eller udskydelse af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af de omkostninger dette måtte medføre for SMG Norden. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod debitering af et gebyr. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

15. Produktansvar

SMG Norden er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse begået af SMG Norden. Bortset fra grov uagtsomhed er SMG Norden heller ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. På samme vilkår er SMG Norden ej heller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. SMG Norden er ej heller ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt SMG Norden bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde SMG Norden skadesløs i samme omfang, som SMG Nordens ansvar er begrænset i forhold til foranstående.

16. Reklamation og mangler

Reklamation over leverede varer skal altid ske omgående og skriftligt, senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget, dog senest 30 dage efter varens modtagelse.

Mangler, der måtte skyldes fejl begået af SMG Norden, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af en omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan lade sig gøre, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde vares fakturapris. Herudover påtager SMG Norden sig intet ansvar for direkte - eller indirekte skader eller tab i anledning af mangler. Farve -eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrets påvirkninger og betragtes derfor ikke som en mangel.

SMG Norden påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende overfor den pågældende leverandør eller producent af den pågældende vare.

17. Byggeleveranceklausul

For varer der anvendes til byggeri i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), gælder følgende byggeleveranceklausul:

” Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog højst 6 år fra overgivelsen af varerne til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke, eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, leverandørens leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af leverandørens eget kontraktforhold med dens køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved ”Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed” i København.

18. Udvidet reklamationsfrist

For leverancer af byggematerialer til tømmerhandler og byggemarkeder, der har detailsalg til forbrugere i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) udvides den i punkt 17 anførte reklamationsfrist for leverancer bestemt til detailsalg dog til højst 6 år fra leveringen til køber. Den udvidede reklamationsfrist kan alene gøres gældende af køber og kun såfremt:

  1. den pågældende genstand af køber rent faktisk er videresolgt til en forbruger, og
  2. sidstnævnte over for køber rejser krav i anledning af mangler inden udløbet af den i købelovens §83 stk.2, jvf. §54 stk.2, anførte reklamationsfrist samt
  3. genstanden i øvrigt på leveringstidspunktet må anses for mangelfuld i henhold til kontraktforholdet mellem SMG Norden og køber.

Bortset fra førnævnte udvidelse af reklamationsfristen forbliver de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte bestemmelser fuldt ud gældende for eventuelle regreskrav mellem SMG Norden og kunden.

19. Salgsmaterialer, kataloger, brochurer og hjemmeside:

De anførte tegninger, angivelse af mål, vægte eller lignende i SMG Nordens salgsmaterialer er ikke forbindende for SMG Norden, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller ved salg af produkter – uden forudgående varsel til køber.

Ingen af de af SMG Norden udleverede salgs-specifikationer, det være sig tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden SMG Nordens samtykke kopieres eller anvendes overfor tredjemand.

20. Risikoovergang

Hvis ikke andet er aftalt, sker levering altid ab SMG Nordens lager, så køber herefter bærer risikoen for varen.

21. Værneting og lovvalg

Eventuelle tvister der måtte opstå imellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Esbjerg.

22. Behandling af persondata

Når SMG Norden modtager og behandler persondata på et hvilket som helst tidspunkt i forbindelse med et tilbud eller køb, så vil behandlingen af disse data ske i henhold til gældende persondataforordning.